Loading...

Privacy en cookie verklaring

1. Algemeen

Hypo-Expert (zoals hierna gedefinieerd) respecteert uw privacy, ongeacht of u met Hypo-Expert in contact komt als klant, gebruiker, leverancier, etc. U heeft steeds recht op de bescherming van uw Persoonsgegevens (zoals hierna gedefinieerd). In deze privacyverklaring (hierna “Privacy Policy”) beschrijven wij hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen, waarom wij deze verzamelen, voor welke doeleinden we deze verwerken, met wie wij deze gegevens (kunnen) delen, hoe wij deze beschermen en de keuzes die u kan maken met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

Deze Privacy Policy geldt voor het verwerken van uw Persoonsgegevens in het kader van verschillende diensten, instrumenten, applicaties, websites, portalen, online promoties, marketing acties, etc. die zijn voorzien of worden gebruikt door ons of namens ons.

In deze Privacy Policy zullen onderstaande begrippen de volgende betekenis hebben:

 • Persoonsgegevens betreffen alle gegevens rechtstreeks gerelateerd aan uw persoon of alle informatie die toelaat u te identificeren, zoals bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, locatie, etc.
 • EER betekent de Europese Economische Ruimte (i.e. lidstaten van de Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

Indien u deze Privacy Policy aanvaardt, gaat u akkoord met de verwerking van uw Persoonsgegevens door Hypo-Expert op de wijze zoals uiteengezet in deze Privacy Policy.

2. Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van al uw Persoonsgegevens door of namens: Hypo-Expert, met zetel te Sint-Cordulastraat 19/1, 2900 Schoten, geregistreerd in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Antwerpen) onder nummer 0767.852.295. Hypo-Expert is verantwoordelijk voor het verwerken van uw Persoonsgegevens en treedt op als verwerkingsverantwoordelijke.

3. De verwerking van uw persoonsgegevens: welke persoonsgegevens verzamelen wij en op welke rechtsgronden worden deze verwerkt?

Afhankelijk van uw concrete situatie – zoals hieronder beschreven - vindt u hieronder een overzicht terug van de Persoonsgegevens die wij zullen verwerken, op basis van welke rechtsgrond(en), voor welke doeleinde(n) de Persoonsgegevens worden verwerkt en de toepasselijke bewaartermijnen:

A. Klanten en leveranciers

In het kader van de contractuele relatie die wij met onze leveranciers en klanten hebben, is het mogelijk dat wij onderstaande Persoonsgegevens ontvangen:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Inkomstengegevens

Wij verwerken bovenstaande Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met onze klanten en leveranciers. De bovenstaande Persoonsgegevens worden door ons bewaard zolang als vereist onder de toepasselijke wetgeving of voor de duur van de contractuele relatie. De bovenstaande Persoonsgegevens worden door ons bewaard zolang als vereist onder de toepasselijke wetgeving of totdat u uw toestemming intrekt. De bovenstaande Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met: [advocaten, DVV consulenten die tevens kantoorhouden als kredietmakelaar onder het logo van Hypo-Expert,…] De bovenstaande Persoonsgegevens worden niet overgedragen buiten de E.E.R.

B. Vragen van klanten, leveranciers, klachten en opmerkingen

Wij bieden onze gebruikers de mogelijkheid om hun bezorgdheden, klachten of opmerkingen met betrekking tot Hypo-Experts’ diensten via onze website in te dienen. Als onderdeel van het gebruik van dit formulier, worden onderstaande Persoonsgegevens verzameld, bewaard en verwerkt:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres

De verwerking van uw Persoonsgegevens dient uitsluitend om uw vragen, klachten of opmerkingen te behandelen en is gebaseerd op een contractuele relatie in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Uw Persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig om op uw verzoek te kunnen antwoorden. De bovenstaande Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met: [advocaten, DVV consulenten die tevens kantoorhouden als kredietmakelaar onder het logo van Hypo-Expert ,….] De bovenstaande Persoonsgegevens worden niet overgedragen buiten de E.E.R.

C. Commercieel relatiebeheer

In het kader van onze commerciële activiteiten, in het bijzonder gerelateerd aan het management van onze (actuele en potentiële) klanten en (actuele en potentiële) leveranciers, is het mogelijk dat wij de volgende Persoonsgegevens ontvangen of verzamelen:

 • Naam
 • Adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Werkgever
 • Inkomstengegevens

Het verwerken van deze Persoonsgegevens dient uitsluitend om de relaties met onze (actuele en potentiële) klanten en (actuele en potentiële) leveranciers te beheren en is derhalve gebaseerd op ons rechtmatig belang om onze diensten te verbeteren. Uw Persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig om bovenvermelde relaties te beheren en wordt onderworpen aan voortdurend toezicht. De bovenstaande Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met: [advocaten, DVV consulenten die tevens kantoorhouden als kredietmakelaar onder het logo van Hypo-Expert ….] De bovenstaande Persoonsgegevens worden niet overgedragen buiten de E.E.R

4. Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij hanteren een aantal technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw Persoons-gegevens te beschermen tegen onrechtmatige of ongemachtigde toegang of gebruik, alsook tegen accidenteel verlies of schade aan de integriteit van uw Persoonsgegevens.

Deze maatregelen worden ontworpen gelet op onze IT infrastructuur, de potentiële impact op uw privacy, de hieraan verbonden kosten en in overeenstemming met de gangbare industriële standaarden/normen en de praktijk. Uw Persoonsgegeven worden slechts verwerkt door een derde partij indien deze akkoord gaat met onze technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen.

5. Gebruik van Coockies

Onze website maakt gebruikt van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden van gegevens die de internetserver verstuurt naar uw browser die deze gegevens op de harde schijf van uw computer plaatst. Door cookies te gebruiken, kunnen wij u een snellere en meer efficiënte toegang tot onze website verlenen.

U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen. Onze website is nog steeds toegankelijk na het uitschakelen van de cookies, maar de toegang tot bepaalde functionaliteiten is mogelijks uitgeschakeld. Voor meer informatie over Hypo-Experts’ gebruik van cookies en hoe u cookies kan vermijden, verwijzen wij naar onze cookie policy.

6. Uw rechten

U kan te allen tijde informatie aanvragen over de wijze waarop uw Persoonsgegevens worden verzameld, bewaard en verwerkt door Hypo-Expert. U beschikt over een inzagerecht alsook de mogelijkheid een verbetering aan te vragen indien uw Persoonsgegevens verkeerd worden bewaard. U heeft eveneens het recht om een beperking op de verwerking van uw Persoonsgegevens te verzoeken (bv. wanneer de authenticiteit van uw Persoonsgegeven worden gecontroleerd).

Daarnaast kan u uw toestemming tot bewaring en verwerking van uw Persoonsgegevens intrekken. U kan eveneens bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of tegen het delen van uw Persoonsgegevens met een derde partij voor dezelfde doeleinden. Onder bepaalde voorwaarden kan u zich beroepen op het recht op gegevens-overdraagbaarheid. U ontvangt dan uw Persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gebruikelijk, gestructureerd formaat en krijgt de keuze om deze Persoonsgegevens door te geven aan een derde partij naar keuze.

U kan ons vragen uw Persoonsgegevens te verwijderen, behoudens in een aantal gevallen zoals wanneer Hypo-Expert verplicht is bij wet de Persoonsgegevens te bewaren of om een transactie te bewijzen. Bovenstaande rechten kunnen slechts worden uitgeoefend op redelijke wijze in overeenstemming met het toepasselijk recht. Indien u niet akkoord gaat met de wijze waarop Hypo-Expert uw Persoonsgegevens verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit (GBA):

 • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 • Tel: +32 (0)2 274 48 00
 • Fax: +32 (0)2 274 48 35
 • Mail: contact@apd-gba.be

7. Contact

Hypo-Expert beschikt over een gegevensbeschermingscontactpunt die al uw vragen of verzoeken behandelt gerelateerd aan deze Privacy Policy of (de verwerking van) uw Persoonsgegevens. Voor vragen, verzoeken of klachten, of om uw rechten uit te oefenen zoals beschreven in deze Privacy Policy, kan u contact met ons opnemen via e-mail op privacy@hypo-expert.be of per post via Hypo-Expert, Sint-Cordulastraat 19/1, 2900 Schoten.

8. Wijzigingen aan onze Privacy Policy

Onze Privacy Policy wordt onder voortdurend toezicht bijgehouden. Gemaakte wijzigingen worden op deze webpagina geplaatst. De Privacy Policy werd laatst geüpdatet op [24/12/2021].

Vind de Hypo-Expert bij jou in de buurt

Vind de Hypo-Expert
bij jou in de buurt

Plan je gratis adviesgesprek